Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Ювілейні дати, що відзначатимуть у 2021-му році в Україні

Стали відомі ювілейні дати, що відзначатимуть у 2021-му році в Україні

 Прий­ня­то Пос­та­но­ву «Про від­зна­чен­ня пам’ят­них дат і юві­ле­їв у 2021 ро­ці», про це по­ві­до­ми­ло ін­форма­цій­не уп­равлін­ня Апа­ра­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни. Ці­єю Пос­та­но­вою виз­на­ча­єть­ся пе­ре­лік най­важ­ли­ві­ших по­дій у сус­піль­но-по­лі­тич­но­му жит­ті Ук­ра­їни та юві­ле­їв ви­дат­них осіб, які у 2021 ро­ці по­вин­ні від­зна­ча­ти­ся на за­галь­но­дер­жавно­му рів­ні з ме­тою кон­со­лі­да­ції та фор­му­ван­ня іс­то­рич­ної сві­до­мос­ті Ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду, збе­ре­жен­ня на­ці­ональ­ної пам’яті. Та­кож Пос­та­но­вою ство­рю­ють­ся на­леж­ні пра­во­ві під­ста­ви для ор­га­ні­за­цій­ної під­го­тов­ки до їх від­зна­чен­ня.

Згід­но з зат­вер­дже­ним Пос­та­но­вою До­дат­ком, у 2021 ро­ці бу­дуть, зок­ре­ма, від­зна­ча­ти­ся:

 • 1075 років із часу першої писемної згадки про місто Вишгород (946);
 • 400 років із часу Хотинської битви (липень–жовтень 1621);
 • 225 років із часу заснування в місті Умані Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України (1796);
 • 200 років із часу заснування Миколаївської астрономічної обсерваторії (нині — науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія») (1821);
 • 100 років із часу створення Мліївської дослідної станції садівництва (нині — Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України) (1921);
 • 100 років із дня заснування державного степового заповідника «Асканія-Нова» (нині — Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України) (08.02.1921);
 • 100 років із дня заснування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (01.03.1921);
 • 100 років із дня заснування Одеського національного економічного університету (16.05.1921);
 • 100 років із дня заснування національної гідрометеорологічної служби (19.11.1921);
 • 30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України (24.08.1991);
 • 30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності України (01.12.1991);
 • 30 років із дня створення Збройних Сил України (06.12.1991);
 • 25 років із дня ухвалення Верховною Радою України Конституції України (28.06.1996);
 • 25 років із дня введення в обіг національної грошової одиниці — гривні (02.09.1996);
 • 25 років із дня заснування Конституційного Суду України (16.10.1996).

Та­кож від­зна­ча­ти­муть­ся юві­леї, які сто­су­ють­ся ви­дат­них осо­бис­тостей.

Се­ред Днів пам’яті, які вне­се­ні до Пос­та­но­ви:

 • 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921–1923 років в Україні (День пам’яті — 27.11.2021);
 • 80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру (29–30.09.1941, День пам’яті — 29.09.2021). Трагедія стала символом «Голокосту від куль» і символом нацистської політики знищення людей в Україні. Нацисти також вчиняли подібні злочини у Харкові (Дробицький Яр), Дніпропетровську (нині — місто Дніпро), Рівному (урочище Сосонки), Луцьку, Вінниці, Дрогобичі та інших місцях;
 • 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні (День пам’яті — 27.11.2021).

Про­по­ну­єть­ся від­зна­чи­ти та­ку по­дію сві­то­вої іс­то­рії, як 75 ро­ків з дня ство­рен­ня Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій з пи­тань ос­ві­ти, на­уки і куль­ту­ри (ЮНЕС­КО) (04.11.1946).

Проект Постанови зареєстровано за № 4478.