Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Об’єднання територіальних громад

Як громадам планувати розвиток територій, щоб отримати фінансову підтримку

 

Реформа децентралізації в Україні продовжує активно втілюватися в життя. Для громад, які вже об’єдналися, державою передбачена фінансова допомога на формування інфраструктури.

Відповідно до статті 10 Закону  України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року №157-VIII держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

В рамках надання консультативно-методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам Мінрегіоном розроблено типову структуру плану та перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, які рекомендовано для використання такими громадами при плануванні та проведенні моніторингу розвитку територій на 2016 рік.

 

Типова структура 

Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2016 рік

 

  

1.Вступ 

Обґрунтування необхідності підготовки плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 

2. Аналітична частина 

географічне розташування, опис суміжних територій; 

демографічна ситуація, ринок праці; 

стан розвитку інфраструктури (транспортної, соціально-енергетичної, промислової, соціальної, екологічної тощо); 

динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні 5 років, в тому числі стан використання природного, ресурсного, виробничого, науково-технічного потенціалу, розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, задоволення потреб населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічну ситуацію тощо; 

фінансово-бюджетна ситуація; 

результати SWOT-аналізу; 

інші дані, необхідні для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади; 

картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економіко-географічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території (у разі наявності та/або доцільності). 

3. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади 

Цілі розвитку визначаються як очікувані досягнення за результатами впровадження комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших питань розвитку об’єднаної територіальної громади та розв’язання проблем. 

Пріоритети розвитку – це описані у формальному вигляді орієнтири, яких необхідно досягти в середньо- та короткостроковому періоді. 

Для дотримання принципу реалістичності кількість пріоритетів об’єднаної територіальної громади доцільно визначати не більше п’яти.   

4. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади 

Перелік знань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних виконавців, строків виконання (у цілому і поетапно), індикатори (показники) виконання та очікуваний результат від їх виконання. 

Перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади. 

5. Фінансове забезпечення реалізації Плану 

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок: 

коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку); 

коштів місцевих бюджетів у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади; 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

6. Моніторинг та оцінка результативності  реалізації Плану 

Моніторинг реалізації Плану проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

 

 

Орієнтовний перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

 

 

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника у 2015 році

Значення показника у 2016 році

2016 рік у % до 2015 року

Джерело інформації

I

Демографічна ситуація

1

Чисельність постійного населення

осіб

 

 

 

Держстат

2

Чисельність постійного населення віком 16-59 років

осіб

 

 

 

Держстат

3

Кількість дітей віком до 16 років

осіб

 

 

 

Держстат

4

Середня очікувана тривалість життя при народження

років

 

 

 

Держстат

5

Природній приріст (скорочення) населення

осіб

 

 

 

Держстат

6

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 100 осіб наявного сільського населення)

%

 

 

 

Держстат

II

Економічна ефективність

7

Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу

грн.

 

 

 

Держстат

 

у тому числі за рахунок коштів державного бюджету

грн.

 

 

 

Держстат

8

Обсяг залучених іноземних інвестицій на 1 особу

грн.

 

 

 

Держстат

9

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 100 осіб наявного населення

одиниць

 

 

 

Держстат

10

Кількість кооперативів на 100 осіб наявного населення

 

 

 

 

ОДА

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

обслуговуючих сільськогосподарських

 

 

 

 

 

 

виробничих сільськогосподарських

 

 

 

 

 

 

споживчих

 

 

 

 

 

11

Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення

км

 

 

 

ОДА

12

Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території громади

одиниць

 

 

 

ОТГ

13

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття

%

 

 

 

Держстат

III

Фінансова самодостатність

14

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

 

 

 

ОТГ

15

Капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

 

 

 

ОТГ

16

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб

грн.

 

 

 

ОТГ

17

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від оплати на землю 

грн.

 

 

 

ОТГ

18

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку

грн.

 

 

 

ОТГ

19

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку

грн.

 

 

 

ОТГ

20

Наявні доходи населення у розрахунку на1 особу

грн.

 

 

 

Держстат

IV

Якість та доступність публічних послуг

21

Частка домогосподарств, що мають доступ до мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%

 

 

 

ОДА

22

Забезпеченість населення лікарнями загальної практики – сімейними лікарями на 100 осіб наявного населення на кінець року

осіб

 

 

 

ОДА

23

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

 

 

 

ОДА

24

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

%

 

 

 

ОДА

25

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують

%

 

 

 

ОДА

26

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку

%

 

 

 

ОДА

V

Створення комфортних умов для життя

27

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%

 

 

 

ОДА

28

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%

 

 

 

ОДА

29

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%

 

 

 

ОДА

30

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади

%

 

 

 

ОДА